Inici >

 

Actualment, el sistema Ter-Llobregat es troba en l’escenari d’Excepcionalitat, una fase a la que torna després de mesos en fase d’emergència per sequera. Les pluges que van arribar durant el mes d’abril han permès flexibilitzar les restriccions al consum d’aigua a 202 municipis de Catalunya, entre els quals hi ha Martorell.

 

Amb aquest canvi de fase, el volum màxim d’aigua en abastament passa a ser de 230 litres per habitant i dia. Martorell es troba per sota d’aquesta xifra, segons el darrer informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb 173 litres per habitant i dia, sent el municipi que en fa un ús més racional al Baix Llobregat Nord.

 

 

Restriccions Actuals a Martorell

capcaleraexcepcionalitat.jpg

image014.jpg

 

Restriccions al ús urbà de l'aigua

 

Consums per a l'abastament de la població

Els volums lliurats per a l'abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

 

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 • Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s'ha de fer amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

Ús d'aigua en granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.

 

Reg de jardins i zones verdes, públics i privats

Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint amb la resta de limitacions que dicti l'ens local. La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

Ompliment de piscines

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • En les piscines d'ús públic, definides a l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d'ús privat de tipus 3A, definides en l'article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas. En el cas de piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial, i en el cas de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, s'admet l'ompliment i el reompliment sense que els siguin d'aplicació les limitacions que estableix el paràgraf anterior.
 • L'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus 3B, definides a l'article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

 

Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per a mantenir-la. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 

Neteja de carrers, paviments, façanes i similars

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

 

Estalviem Aigua

 

L’Ajuntament de Martorell aplica les diferents mesures decretades per la Generalitat davant la sequera per tal de seguir estalviant aigua. Per exemple, manté parat el reg. Només es fa reg d'arbrat amb aigua freàtica, utilitzant el mínima d'aigua indispensable. Quant a les fonts ornamentals, s’han deixat d’omplir d’aigua.

També s’està incorporant la previsió de xarxa d'aigua regenerada en els projectes que s'estan desenvolupant. A banda s’està treballant la instal·lació d'aigua regenerada municipal al costat de la depuradora de Martorell per aprofitar les aigües de depuradora pel reg i neteja viaria.

 

L'Ajuntament de Martorell s’ha adherit al Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra anualment el 22 de març, com un mitjà per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible d’aquest recurs. Tot i que estiguem per sota del límit de 200 litres per habitant i dia, marcat en la Fase 1 d'Emergència, és important que continuem treballant plegats sota criteris d’estalvi i eficiència i continuem estalviant aigua. Hem de ser conscient que només un 3% de l’aigua del planeta és aigua dolça i que els períodes d’escassetat d’aigua a Catalunya són cada cop més constants i es preveu que siguin més extrems a causa del canvi climàtic. Per això, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua,  l’Ajuntament ha iniciat una campanya de consienciació per fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.

 

 

flyer.jpg

 

Una altra iniciativa que s’ha realitzat ha estat la col·locació d’un vinil a totes les dutxes dels equipaments esportius municipals, per recomanar que les dutxes no passin dels 3 minuts, ja que cada minut de dutxa equival a 10 litres d’aigua.

 

gota.png

 

Podeu trobar diferents consells per estalviar aigua a la llar al flyer que trobareu en aquest apartat web i també teniu a la vostra disposició clicant sobre la imatge un portal interactiu de recursos virtuals. En aquest portal pots accedir a exposicions virtuals, vídeos divulgatius, jocs virtuals, interactius per calcular la teva petjada hídrica, l’impacte ambiental d’una recepta o descobrir com pots estalviar aigua i energia a casa teva, entre moltes activitats més.

 

genially.png

 

Preguntes Freqüents

 

A continuació s’han seleccionat algunes de les preguntes del Portal de la sequera de la Generalitat.

 

A partir de quin moment no es poden regar els jardins públics i privats amb aigua de la xarxa?

 

 • Escenari d'alerta
  En alerta cal extremar l'eficiència del reg i fer-ho amb el mínim d'aigua possible, preveient el reg en hores de mínima insolació i aturant el reg en moments de pluja. En cap cas es podrà superar una dotació de 450 m3/ha/mes. Aquestes limitacions apliquen en tots els casos, amb independència de l’origen de l’aigua i, per tant, no en queden exemptes les zones verdes regades amb aigua freàtica (aigua de pou).

  En el cas dels jardins particulars, el reg es podrà realitzar només 2 dies cada setmana, essent l’ajuntament el responsable de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració, poden regar els dimecres i els dissabtes; els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.
 • Escenaris d'excepcionalitat i preemergència
  A partir de l’escenari d'excepcionalitat resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte pel que respecta al reg de supervivència d’arbres o de plantes que es realitzarà de nit i amb sistemes gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

  En aquest estat, s'admet el reg municipal amb aigües freàtiques sempre que no suposi una reducció de disponibilitat d’aigua per a l’abastament (es pot fer estudi hidrogeològic o demanar valoració a l'ACA aportant el codi de registre de la concessió del pou d'on s'extraurà l'aigua).

  També es pot regar amb aigües de pluja recollides de les teulades o bé amb aigües regenerades procedents de depuradora pública, però sempre respectant les condicions indicades en l'estat d'alerta, o sigui, màxim de 450 m3/ha/mes, reg nocturn (de 20 a 8 hores), mínima quantitat possible i no regar en moments de pluja.
 • Escenari d'emergència
  • Emergència I i II
   Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

   - Per la supervivència d'arbrat públic i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques (Es pot utilitzar aigua freàtica sempre i quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari).

   - El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.
  • Emergència III
   Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

   - Per la supervivència d'arbrat singular o monumental en espais públics sempre que es faci amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques (Es pot utilitzar aigua freàtica sempre i quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari).

   - El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

   Us recomanem a més que us adreceu al vostre ajuntament perquè us informin de les mesures d'estalvi que us afecten, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l'ús de l'aigua domèstica en l'àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

 

Tinc una bassa, piscina, etc., que necessito buidar. Com ho puc fer per tal que l’aigua no es perdi al clavegueram i es pugui utilitzar per altres usos?

 

Us recomanem parlar amb el vostre ajuntament o amb la Subdirecció General de Boscos al telèfon 935674200. També podeu posar-vos en contacte amb els Bombers per tal d’aprofitar aquesta aigua per omplir dipòsits per la lluita contra els incendis forestals.

 

 

Es poden omplir piscines amb aigua potable? I amb aigua no potable?

 

 • En tots els escenaris està permès l’ompliment total o reompliment parcial de:

  Piscines d’ús terapètiuc ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars (tipus 3B, definides a l'article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre), destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

  Piscines d’aigua de mar que s’omplen i es buiden sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores i del medi fluvial).
 • Escenari d’Alerta

  Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres.

  Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i d'aquelles que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.

  No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua.

  En centres educatius, es pot fer ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

  Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut.

 • Escenari d’excepcionalitat i preemergència

  No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

  No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

  Es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic, com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També inclou piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

  En centres educatius es permet l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

 • Escenaris d'emergència i emergència I

  Amb caràcter general no es poden omplir ni reomplir les piscines en l'escenari d'emergència i emergència I a excepció dels següents supòsits:

  Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada, sempre que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, usin l’aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment (entre les que cal incloure el tancament de les dutxes o amb altres mesures de reducció equiparables).

 

 • Escenari d'emergència II

  Apliquen les mateixes limitacions que a emergència I, afegint la obligatorietat del tancament de les dutxes.

  El Consell Català de l'Esport és el responsable de delimitar l'àmbit corresponent de l'esport federat o equivalent.

  Us recomanem que us adreceu al vostre ajuntament perquè us informin de les mesures d'estalvi i restriccions que us afecten, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l'ús de l'aigua domèstica en l'àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

 

Es poden omplir piscines amb aigua de mar?

 

Les limitacions a les piscines durant la sequera no s'apliquen a les piscines que s'omplin amb aigua de mar i que es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques i sense abocament a llera; es a dir, sense incorporació posterior al domini públic hidràulic.

 

Si es vol disposar d'una piscina d'aigua de mar cal tenir presents els diferents aspectes tècnics i constructius per al seu bon funcionament i conservació per evitar la degradació de la piscina i del seu equipament. A més, són necessaris diferents permisos i autoritzacions per tal de no afectar a les instal·lacions del clavegueram i sanejament municipal o al medi ambient, entre d'altres.

 

En aquest sentit, estem treballant amb la resta d’organismes de la Generalitat de Catalunya en un protocol on s’indiquin els tràmits a realitzar per poder agafar aigua de mar destinada a omplir piscines.

 

 

Es poden regar els horts urbans?

 

Els horts urbans que es subministren d’aigua de la xarxa d’aigua potable han que complir les següents limitacions en funció de l’estat de sequera.

 

 • Escenari de Prealerta

  No apliquen les limitacions, tot i que convé tenir preparades totes les accions a portar a terme en la resta d’estats de sequera.

 

 • Escenari d’Alerta

  El reg, tant de caràcter públic com privat, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

  La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

  El reg dels horts particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar els dies d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i diumenges.

 

 • Escenari d'Excepcionalitat

  Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg d’horts, tant de caràcter públic com privat, excepte per la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima aigua indispensable, de 20h a 8h, i només mitjançant gota a gota o regadora.

  La prohibició del reg d’horts, públics o privats, no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives.

  S’admet el reg dels horts públics municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. S’ha d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable.

 

 • Escenari d'Emergència

  Resta prohibit l’ús de l’aigua per a reg d’horts, tant de caràcter públic com privat.

 

Què significa reomplir una piscina i quines condicions ha de complir?

El reompliment parcial d'una piscina inclou totes aquelles pèrdues d'aigua mínimes que es donin en cas d'evaporació, esquitxades, neteja, etc., i només es poden reomplir aquelles piscines que disposen d'un sistema de recirculació de l'aigua.

 

En funció de l'escenari de sequera declarat hi ha unes restriccions o altres. Consulta la pregunta freqüent sobre ompliment de piscines per conèixer quines son

 

 

Últimes Notícies

 

https://martorelldigital.cat/entra-en-vigor-lemergencia-per-sequera-a-239-municipis-catalans-entre-ells-martorell/

 

https://martorelldigital.cat/martorell-aplica-mesures-destalvi-daigua-per-combatre-la-sequera-seguint-el-decret-de-preemergencia/