Llicència d’ocupació de la via pública per a la instal•lació de terrasses (taules, cadires i tendals)

Codi

029

Descripció

Aquest tràmit permet l’ocupació de la via pública amb terrasses (taules, cadires i tendals).

Requisits

Disposar de la corresponent llicència d'obertura de l'establiment o comunicació prèvia de l'activitat.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons ordenança fiscal corresponent.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Documentació que cal aportar

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Plànol de l'emplaçament on es vol instal·lar les taules i cadires.
 • Fotografia de l'emplaçament on es vol instal·lar les taules i cadires.
 • Autoliquidació de la taxa per ocupació de la via pública.

Termini de resolució

El termini de resolució és de 3 mesos a comptar de la data de sol•licitud.

Tràmit pas a pas

Telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament

 • La persona interessada (o bé la seva representant) ha d’accedir al tràmit “Sol·licitud d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses”.
 • S’accedeix al formulari - sol·licitud i s’han d’emplenar els camps següents:
  • Nom comercial, tipus d’activitat, titular de l’activitat i caràcter de l’activitat -en aquest cas serà permanent-, i indicar el número de llicència municipal.
  • Emplaçament de l’activitat.
  • Període d’ocupació. S’ha habilitat un apartat específic: “Altres”, per a la situació extraordinària motivada per la fase 1 de desescalada de la COVID-19, per indicar des de la data actual fins el 31 de desembre de 2020.
 • Cal indicar:
  • Llicència nova, per a aquells establiments que no l’havien sol·licitat en anys anteriors.
  • Renovació de llicència, per als establiments que únicament volen renovar, en les mateixes condicions que anys anteriors.
  • Renovació de llicència i ampliació d’ocupació, per als establiments que ja havien sol·licitat llicència en anys anteriors, necessiten renovar-la i ampliar l’espai d’ocupació.
  • Ampliació de l’ocupació, per a llicències ja autoritzades l’any 2020 que necessiten ampliar l’espai d’ocupació.
 • Informació addicional sobre l’ocupació:
  • Indiqueu l’ocupació que sol·licitaríeu en una situació de normalitat:
   • Metres quadrats (llargada X amplada), número de taules i número de cadires.
   • Tendals, veles, i altres elements.
  • A continuació, indiqueu l’ampliació que sol·liciteu, amb caràcter temporal i fins el 31 de desembre de 2020:
   • Metres quadrats (llargada X amplada), número de taules i número de cadires addicionals.
 • Adjunteu un plànol amb la superfície a ocupar.
 • Adjunteu una fotografia de l’espai a ocupar.

Responsable

Departament de Governacio

Normativa general

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local

 • Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.
 • Ordenança reguladora de la Taxa per l'ús privatiu de la via pública i del domini públic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Mesures extraordinàries temporals a aplicar a partir de la fase 1 de desescalada per la COVID-19:

 • S’autoritzarà l’ampliació de l’espai per a la instal·lació de terrasses a la via pública fins el 31 de desembre de 2020.
 • El pagament de la taxa quedarà suspès amb efectes del 14 de març fins el 31 de desembre de 2020.