Instància genèrica

Codi

034

Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 

En aplicació de l’article 66.6, en relació amb l’article 16.8, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es tindran per no presentades les trameses genèriques rebudes quan existeixi una sol·licitud específica de l'Ajuntament per al tràmit que es realitza.

Requisits

No cal complir cap requisit previ.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Obligacions econòmiques

Sense cost

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la instància genèrica. Quan mes detallada sigui millor podrem atendre la vostra petició
  2. Segons la temàtica de la sol·licitud recepcionada es deriva al departament corresponent
  3. El departament responsable procedirà a tramitar la petició formulada.

Responsable

Departament de Secretaria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.