Aportació de documentació a un expedient en tràmit

Codi

079

Descripció

Aquest tràmit permet presentar documentació requerida per l’Ajuntament en una tramitació en curs i/o aportar-ne de nova a un expedient  obert.

Requisits

No cal complir cap requisit previ.

Qui el pot tramitar?

Les persones físiques poden fer aquest tràmit tant telemàticament com presencial. També ho poden fer a través d'una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Les persones jurídiques i els autònoms l’han de fer telemàticament.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

No aplica.

Obligacions econòmiques

Sense cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

• Requeriments: Termini màxim de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació

• Aportació de documentació: durant tot l’any

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

La documentació requerida per l’Ajuntament i/o la que les persones interessades considerin adient.

Termini de resolució

No aplica.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la documentació demanada per l’Ajuntament i/o la que voleu aportar.
  2. L’Oficina d’Atenció Ciutadana remetrà la sol·licitud i la documentació al departament.

Responsable

Secretaria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.