Registre de documentació adreçada a altres administracions

Codi

077

Descripció

Aquest tràmit permet presentar escrits, documentació, sol·licituds o comunicacions dirigides a qualsevol òrgan de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o Locals.

Requisits

No cal complir cap requisit previ.

Qui el pot tramitar?

Les persones físiques poden fer aquest tràmit tant telemàticament com presencial. També ho poden fer a través d'una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Les persones jurídiques l’han de fer telemàticament (recomanem utilitzar directament la seu electrònica de l’administració de destí o el Punt d’Accés General - Registre Electrònic General de l'AGE)

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Obligacions econòmiques

Sense cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • DNI
  • El model de sol·licitud i la documentació requerida per l'administració i/o organisme destinatari de la petició. S’ha de comunicar l'adreça i el servei on fer arribar la petició.

Termini de resolució

Dependrà de l'administració responsable de la tramitació a la qual vagi destinada la sol·licitud o documentació.

Tràmit pas a pas

- Atenció presencial

 

  1. Presenteu el model requerit per l’administració destinatària de la vostra petició.
  2. Adjunteu la documentació demanada per l’administració de destí.
  3. L’Oficina d’Atenció Ciutadana remetrà la sol·licitud i la documentació a l’administració de destí.

 

- Presentació telemàtica

 

  1. Punt d'Accés General - Registre Electrònic General de l'AGE
  2. Seu electrònica de l'Ajuntament de Martorell

Responsable

Secretaria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.