Sol·licitud de l'idCAT Certificat

Codi

049

Descripció

 

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet. Us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen les  diferents administracions.

 • Segur: Sistema d’identificació basat en certificat digital.
 • Reconegut: Permet realitzar tràmits amb totes les administracions de manera ràpida i segura.
 • Amb totes les garanties: Els certificats del Consorci AOC estan adequats a la normativa europea actual.

Requisits

 

 • Ser persona física major d’edat.
 • Tenir una adreça pròpia de correu electrònic.

Qui el pot tramitar?

- La persona física titular del certificat, obligatòriament, ha de fer la validació del certificat digital davant de l'entitat de registre col·laboradora.
- Excepcionalment, ho pot demanar una altra persona en nom del titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Durant tot l’any.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

 • Document identificatiu original i vigent: NIF, NIE, PASSAPORT. En el cas del Passaport, també s’ha de portar una fotocòpia  (si l'adreça del DNI no està actualitzada, el personal de l’OAC verificarà el domicili al padró d’habitants).
 • No és necessari omplir cap sol·licitud ni formulari a la pàgina web, tota la gestió s'ha de fer de forma presencial.

Tràmit pas a pas

  

Presencialment

 

 1. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb el vostre document d’identitat en vigor.  

 

Responsable

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Normativa general

 

 • Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús de mitjans electrònics al Sector Públic de Catalunya.
 • Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (modifica la Llei 26/2010 i la Llei 29/2010).
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Martorell (Text consolidat).

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

 

 • Termini de validesa del certificat: 4 anys.
 • Renovació: es pot demanar a partir de 2 mesos abans de la caducitat del certificat.
 • Permet interactuar amb totes les administracions:

- Estatal (Hisenda, Seguretat Social, SEPE, ...)

- Autonòmica (salut, serveis socials, treball, educació, medi ambient, família...)

- Local (ajuntaments, Diputació de Barcelona...)

 

Podeu trobar més informació a www.idcat.cat i accedir als videos tutorials de l'idCAT a Youtube