Justificació de la subvenció per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors

Codi

048

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la justificació de la subvenció per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors. La manca de justificació implica la revocació de la subvenció.

Requisits

-Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

 

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Martorell, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquelles.

 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

 

Qui el pot tramitar?

Les persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors beneficiàries de la subvenció.

Periode de l'any en què es pot demanar

Fins al 21 de febrer de 2021.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des del 2 de gener de 2021.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Horari d'atenció presencial especial COVID: De dilluns a dijous de 8:00h a 14:30h i els divendres de 8:00h a 14:00h.
Cal demanar cita prèvia: telèfon 93 775 60 76 o correu electrònic oac@martorell.cat

Documentació que cal aportar

- Declaració responsable que contingui aquests extrems:

 

 • D’ haver tingut el vostre establiment funcionant fins el dia 21 de desembre de 2020 (que són els sis mesos requerits després de l’ estat d’ alarma indicats a la Base 4.1,b de les Bases Reguladores de la Subvenció).
 • De compromís de mantenir la documentació comptable referida a aquesta subvenció per un termini de 6 anys a efectes de control i comprovació per part de l’ administració (que bé determinat a la Base 4.1,d de les Bases Reguladores de la Subvenció).
 • De declaració, si és el cas, d’ altres subvencions sol·licitades per a la mateixa finalitat de l’ Ajuntament o d’ altres administracions (que exigeix la Base 4.1,f de les Bases Reguladores de la Subvenció).

 

 

- Compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa i pagament corresponents i s'haurà de presentar com a màxim fins a un període de vuit mesos des de l’endemà de la data del reinici de l’activitat, que haurà d’incloure:

 

 • Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.
 • Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

   Aquesta llista ha d'estar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).

 

Per al cas que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres subvencions, el document justificatiu haurà d’expressar l’import o percentatge que es destina a la justificació de la subvenció de l’Ajuntament de Martorell, sense que en cap cas la suma de les subvencions percebudes pugui superar l’import de la despesa efectuada.

 

En el cas de justificar despeses de personal s’hauran d’aportar nòmines, Relació de liquidació de Cotitzacions (RLC), Relació Nominal de Treballadors (RNT), imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació del pagament d’aquestes despeses.

 

- Relació d’ingressos i despeses reals de l’entitat a data de la presentació de la justificació amb el detall de tots els ingressos i subvencions, així com de la previsió de tancament corresponent al període subvencionat (des de la declaració de l’estat d’alarma fins el dia 31 de desembre de 2020), segons model normalitzat aprovat per l’Ajuntament.

Termini de resolució

No n'hi ha

Tràmit pas a pas

Telemàticament (obligatori per a les persones jurídiques)

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Presencialment 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Es comprovarà la documentació. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

 

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Bases reguladores específiques de subvencions en règim de Concurrència no competitiva, destinades a empreses i autònoms de Martorell amb un màxim de 10 treballadors, per fer front a l’impacte Econòmic causat pel covid19.
 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.