Subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors

Codi

044

Descripció


Informació prèvia


Llegiu detingudament la informació general del tràmit i prepareu tota la documentació obligatòria abans de començar la tramitació.

 

D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Les persones físiques poden optar per la tramitació telemàtica o presencial. En cas d’optar per l’atenció presencial, es necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon 937756076.

 

Descripció

Aquest tràmit s'adreça a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació al facturat el mateix període de l’any anterior de la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

L’Ajuntament de Martorell atorgarà a cada beneficiari/a un import de 500,00€. Aquells autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l’ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma o de les restriccions que pugui determinar l’Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització del mateix, rebran un import addicional de 200,00 €.

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 

 1. Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).
 2. Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell.
 3. Haver tingut una reducció en la seva facturació d’un 50% o més durant el segon trimestre de 2020, respecte de la facturació del segon trimestre de l’exercici 2019. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restaran exemptes d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.
 4. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
 5. Tenir un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 

 1. CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).
 2. Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 3. Rebut bancari o altre document acreditatiu del número de compte bancari on es vol rebre la subvenció i de la seva titularitat.
 4. Declaracions d’IVA o llibres de registre de factures (ingressos i despeses) corresponents al 2n trimestre de 2019 i al 2n trimestre de 2020; o qualsevol altra documentació acreditativa de la reducció d’ingressos del segon trimestre de 2020 en comparació amb el mateix trimestre de 2019.
 5. Si heu tingut personal assalariat, declaracions d’IRPF (model 111) de retencions i ingressos a compte, corresponents al 1r, 2n i 3r trimestre de 2020.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

Silenci administratiu

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Presencialment a l’OAC. Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat

Documentació que cal aportar

 • CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).
 • Sol·licitud específica: “Subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial.

            La sol·licitud inclou:

                - Declaració responsable comprensiva dels extrems següents:

                   1) Dels requisits establerts a les bases 3 i 4. (*) En el supòsit de tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell, aquests seran compensats.

                   2) Del nombre de treballadors/es vinculats a l’activitat a data 14 de març de 2020 i situació actual (ERTO’s, ERO’s..)

                3) De la reducció del 50% o més en el volum de facturació del segon trimestre de l’any 2020, en comparació amb el mateix trimestre de l'exercici 2019, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restaran exemptes d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

 

 • Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • Compte bancari per rebre la subvenció (vinculat a l’activitat). Document que acrediti la titularitat del compte indicat per rebre l’ingrés de la subvenció (un rebut bancari on consti el número i el titular del compte, la llibreta d’estalvi, certificat de l’entitat bancària...)
 • Declaracions d’IVA o llibres de registre de factures (ingressos i despeses) corresponents al 2n trimestre de 2019 i al 2n trimestre de 2020; o qualsevol altra documentació acreditativa de la reducció d’ingressos del segon trimestre de 2020 en comparació amb el mateix trimestre de 2019.
 • Si heu tingut personal assalariat, declaracions d’IRPF (model 111) de retencions i ingressos a compte, corresponents al 1r, 2n i 3r trimestre de 2020.

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

Tràmit pas a pas

Telemàticament (obligatori per a les persones jurídiques)

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: Subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Presencialment

 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Bases reguladores específiques de subvencions en règim de Concurrència no competitiva, destinades a empreses i autònoms de Martorell amb un màxim de 10 treballadors, per fer front a l’impacte Econòmic causat pel covid19.
 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.

Normativa reguladora del silenci administratiu

La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Més informació

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

 

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Martorell, des del dia 2 de gener de 2021 i fins el dia el 21 de febrer de 2021, l'aplicació de l'import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades.

 

A tal efecte, podran utilitzar el tràmit específic "Justificació de la subvenció per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors".