Sol·licitud de preinscripció a les llars municipals de Martorell

Codi

025

Descripció

Aquest tràmit permet accedir a una plaça d’usuari de les llar d’infants municipals de Martorell.

Requisits

L’infant per al qual es sol·licita la plaça ha d’haver nascut durant els anys 2019, 2020 o entre 1 de gener i el 31 de juliol de 2021. Excepcionalment infants nascuts l’any 2018 amb informe del CDIAP i/o EAP amb prescripció específica.

Qui el pot tramitar?

El pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet de l’infant.

Periode de l'any en què es pot demanar

Dins del termini oficial: Del 10 al 21 de maig de 2021.
Fora de termini : A partir del 22 de maig de 2021 i fins a nova convocatòria oficial

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Dins del termini oficial: Entre el 10 al 21 de maig de 2021
Fora de termini : A partir del 22 de maig de 2021 i fins a nova convocatòria oficial

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

CAL DEMANAR CITA PREVIA al telèfon 93 775 25 38
De dilluns a dijous de 9:30 a 13 h i de 16:30 a 19 h. i els divendres de 9:30 a 13 h.

S'atendrà a l’Oficina Municipal d’Escolarització. C/ Josep Tarradellas, 11, baixos, segons hores convingudes els matins de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 i les tardes de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.30

Documentació que cal aportar

Formulari de preinscripció (només en el cas de fer-se presencialment el tràmit). Descarregar-se model adjunt i portar-lo emplenat i signat.

 

Documentació identificativa:

 

* El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i full d’inscripció de l’infant). Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

* DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar

 

Documentació acreditativa dels criteris generals

 

* Proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet aportar . Quan es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest es troba al terme municipal de Martorell:  el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
 

Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania l'acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana :

 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

En cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

 

 

Documentació acreditativa del criteri complementari

 

* L'infant forma part d'una família nombrosa o monoparental: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 

Termini de resolució

Dins el termini oficial: Entre l’1 i el 15 de juny del 2021.
Fora de termini: En funció de la disponibilitat de vacants

Tràmit pas a pas

SOL·LICITUDS TRAMITADES DINS EL TERMINI OFICIAL

 1. Tramitar la sol·licitud aportant la documentació necessària, dins el períodes establerts.
 2. Un cop les gestores de l’OME comprovin que la documentació és correcta, la sol·licitud és acceptada.
 3. Valoració de les sol·licituds rebudes.
 4. 1 de juny 2021: publicació de les llistes.
  1. Si el nombre d’instàncies rebudes es inferior o igual a les places vacants a les llars d’infants les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de matriculació de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels gestors de l’OMES
  2. Si el nombre d’instàncies rebudes es superior al de places vacants a les llars d’infants es publicarà la llista provisional de baremacio
 5. Del 2 al 8 de juny de 2021: En el cas de que alguna sol·licitud no s’hagi puntuat correctament o hi hagués alguna errada en les dades s’obre un període per reclamar les llistes provisionals baremades. Cal enviar un correu electrònic a l’OME (ome@martorell.cat ). Si no fos possible utilitzar aquest mitjà, caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon.
 6. 10 de juny del 2021: es farà el sorteig per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació (nomes en el cas de que el nombre d’instàncies rebudes sigui superior al de places vacants a les llars d’infants)
 7. 15 de juny del 2021: publicació de les llistes definitives amb les places assignades
 8. Del 16 al 22 de juny del 2021: Les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de matriculació de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels gestors de l’OME i les dels no admesos restaran en llista d’espera

SOL·LICITUDS TRAMITADES FORA DE TERMINI

 1. Tramitar la sol·licitud aportant la documentació necessària.
 2. Un cop les gestores de l’OME comprovin que la documentació és correcta, la sol·licitud és acceptada.
 3. La unitat gestora de l’OME comprovarà la disponibilitat de vacant per a la plaça sol·licitada i comunicarà a l’interessat la disponibilitat de plaça o la possibilitat de romandre en llista d’espera.

Responsable

Departament d'Ensenyament

Normativa general

 • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
 • NOFC - Normativa d’Organització i Funcionament dels Centres de la xarxa de Llars d’infants municipals de Martorell aprovada al Ple Municipal en sessió del 18 de gener de 2021

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Per a les sol·licituds dins el termini oficial les llistes d’admesos i exclosos es publicaran al Taules d’anuncis: i es publicitaran a través de la pagina web d’Ensenyament