Autoliquidació de la Taxa pel servei d'anàlisi de l'ADN (únicament per a gossos que ja estan inscrits al Cens Municipal d'animals)

Codi

021

Descripció

Aquest tràmit permet gestionar l'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Requisits

Són subjectes passius d'aquesta taxa els propietaris o posseïdors dels gossos, d'acord amb la normativa vigent.

Qui el pot tramitar?

La persona propietària de l’animal o qualsevol persona major de 16 anys que la representi i aporti la documentació necessària.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Registrar el gos en el cens municipal no té cap cost, però l’autoliquidació de l’ADN que permet obtenir la xapa i l’analítica de laboratori te un cost de 35€. Cal tenir en compte que el servei d’extracció de la mostra que extreu el veterinari va a càrrec del propietari (no està inclosa en la taxa).
Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que siguin posseïdores o propietàries de gossos d’assistència en els termes que estableix l’article 3 de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • En la tramitació presencial: dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE o NIF).
  • Comprovant d’ingrés de l’autoliquidació realitzada.
  • Les persones que tenen dret a l’exempció del pagament de la taxa hauran de presentar l'acreditació de gos d’assistència de l’animal.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Tràmit pas a pas

  1. Es presenta la sol·licitud, amb la documentació obligatòria.
  2. La sol·licitud queda registrada d’entrada i el personal de l’OAC la deriva als departaments de Tresoreria i Medi Ambient.

Responsable

Departament de tresoreria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Normativa local

  • Ordenança fiscal número 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.