Alta d’un gos al Cens Municipal d’animals de companyia. Inclou l'autoliquidació de la taxa pel servei d'anàlisi de l'ADN

Codi

007

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'alta d’un gos al Cens municipal d’animals de companyia que resideix habitualment al terme municipal de Martorell, així com realitzar l’autoliquidació de la taxa pel servei d’anàlisi de l’ADN.

 

En cas de canvi de municipi de residència, encara que hagi censat el seu animal a l'Ajuntament d'origen, caldrà censar l’animal a l'Ajuntament de Martorell.

Requisits

 • Ser major de 16 anys. Si el propietari és menor de 16 anys, el tràmit l’ha de fer un dels progenitors- mare, pare o tutor-, com a representant de l’intessat.
 • Haver identificat l’animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.
 • Haver realitzat a l’animal l’extracció d’una mostra d’ADN a un centre veterinari i disposar de la placa identificativa.

Qui el pot tramitar?

La persona propietària de l’animal o qualsevol persona major de 16 anys que la representi i aporti la documentació necessària

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

El silenci administratiu serà positiu (l'animal quedarà censat).

Obligacions econòmiques

Registrar el gos en el cens municipal no té cap cost, però la taxa pel servei d’anàlisi de l’ADN, que permet obtenir la placa identificativa i la realització de l’analítica al laboratori, té un cost de 35€. Cal tenir en compte que el servei d’extracció de la mostra que extreu el veterinari va a càrrec del propietari (no està inclosa en la taxa).
Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que siguin posseïdores o propietàries de gossos d’assistència en els termes que estableix l’article 3 de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

Termini per iniciar aquest tràmit

La inscripció al Cens d’animals de companyia es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o adquisició si és un cadell o 30 dies des de la data d'adquisició si no és un cadell.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE o NIF). Si la tramitació es fa presencialment, cal mostrar el DNI. 
 • Document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia (carnet sanitari) on constin les dades següents: Espècie i raça, Sexe, Data de naixement, Sistema utilitzat d’identificació (microxip, tatuatge), Codi d’identificació, Domicili habitual de l’animal. Si la tramitació es fa presencialment, només caldrà mostrar-lo
 • Comprovant d’ingrés de l’autoliquidació realitzada.
 • Les persones que tenen dret a l’exempció del pagament de la taxa hauran de presentar l'acreditació de gos d’assistència de l’animal.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
 2. Personal de medi ambient analitzarà la documentació i farà la inscripció al cens.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa local

- Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d’animals.

- Ordenança fiscal número 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Més informació

Les persones propietàries de gossos, gats i fures estan obligats a fer la seva inscripció al Cens d’animals de companyia del municipi on resideixen.

És important inscriure l'animal perquè:

 • En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.
 • La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
 • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats.

Cal guardar el comprovant de la sol·licitud (en el cas de fer la tramitació electrònicament) perquè li pot ser requerit en algun moment per la policia local. Quan s’obté el justificant de l'Anicom, s'han de revisar les dades per assegurar-se que són correctes (adreça, telèfon) i cal guardar el document com a comprovant.

 

Si el gos pertany a les següents races o encreuaments (mestís de...) : Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra), Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA) i Tosa japonès (Tosa inu), cal tramitar la LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS en el mateix moment de fer la inscripció al cens. 

 

Per a mes informació podeu consultar el Registre general d’animals de companyia (ANICOM)