Subvenció IBI. Persones de 65 o més anys que resideixin soles a Martorell amb rendes anuals inferiors o iguals a 13.500€

Codi

010C

Descripció

El termini per demanar aquesta subvenció ha finalitzat.

 

Subvenció per fomentar la realització efectiva del dret a l'habitatge de les persones residents a Martorell. Concretament ajut per a persones de 65 o més anys que resideixin soles a Martorell amb rendes anuals inferiors o iguals a 13.500€

Requisits

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones de seixanta-cinc o més anys que resideixin soles a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i que tinguin uns ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 13.500 euros anuals referits al darrer exercici tancat. 

Qui el pot tramitar?

Persones que compleixin els requisits que marquen les bases reguladores de les subvencions IBI vigents

Periode de l'any en què es pot demanar

FINS EL 15 D'ABRIL DE 2021.
NO S'ADMETRÀ CAP INSTÀNCIA A PARTIR DE L'ENDEMÀ D'AQUESTA DATA.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

S'ha de sol·licitar dins del període que marquen les bases reguladores de la subvenció

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

OAC Ajuntament
C/ Mur, 61
Horari fins al 15 d'Abril: de 8:00 a 18:00
Només amb cita prèvia. Telf per demanar cita prèvia: 93 775 60 76

Documentació que cal aportar

 

EN TOTS ELS CASOS:

_DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica)

_Dades bancàries

 

PERSONES USUFRUCTUÀRIES:
_Document que acrediti el dret sobre l’habitatge.

 

PERSONES LLOGATERES:
_Còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI.

_Document acreditatiu amb la quota líquida de l'impost. Veure Model.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol•licitud

Tràmit pas a pas

_Comprovació i verificació de la documentació presentada

_Requeriment d'esmenes en el cas que sigui necessari

_S'elabora una proposta d'acord per a la Junta de Govern Local

_Es notifica als interessats la decisió presa respecte la seva sol·licitud

Responsable

Departament de Serveis Socials

Normativa general

_Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

_Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

_Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

_Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Normativa local

_Bases reguladores de les subvencions per fomentar la realització efectiva del dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell

Més informació

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat de la declaració responsable que es presenti davant l'administració és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració