Sol·licitud de subvenció en matèria d'esports per a activitats físiques i/o esportives

Codi

014

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la documentació general corresponent a l'atorgament de subvencions destinades a la realització d'activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Cal tramitar-se en el cas de que hom vulgui accedir a alguns dels programes que es recullen en les bases de la convocatòria.

Requisits

- No tenir afany lucratiu.

- Estar registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Estar registrada al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

- Tenir més de 2 anys d’antiguitat com entitat registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell.

- No tenir signat cap conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell o amb l’Ajuntament de Martorell, per a la mateixa activitat per a la qual es demana subvenció.

Qui el pot tramitar?

-Entitats de Martorell que fomentin una activitat d’utilitat pública o interès social, o que promoguin la consecució d’un fi públic en l’àmbit de l’activitat física i esportiva

Periode de l'any en què es pot demanar

Cada exercici econòmic s'aprovarà per l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui de l'Ajuntament o el/la President/a o Vicepresident/a en qui delegui dels seus Organismes Autònoms una convocatòria de concurs públic per l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Aquest any 2022 la subvenció podrà sol·licitar-se fins el 20 de febrer a les 23:59h.

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini s’establirà a la convocatòria

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

- Pressupost general de l'entitat

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions davant l'Hisenda pública (durant la tramitació electrònica es pot donar el consentiment perquè el Patronat ho consulti directament)

- Certificat de no tenir obligacions pendents davant la seguretat social (durant la tramitació electrònica es pot donar el consentiment perquè el Patronat ho consulti directament)

- Declaració de sol·licitud d'altres subvencions, si és el cas. Pot descarregar-se el model adjunt

Termini de resolució

Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida

-La Comissió Qualificadora analitza la sol·licitud i en el cas de que no sigui correcta farà els requeriments oportuns.

Responsable

Departament d'Esports

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

Normativa local

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

-Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell

-Estatuts del PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria

Més informació

A banda de presentar aquesta sol·licitud, cal TRAMITAR les sol·licituds pertinents per a cadascun dels programes als que hom es presenta.