Sol·licitud de bestreta de la subvenció per a activitats culturals i festes populars

Codi

003

Descripció

Aquest tràmit serveix per sol·licitar una bestreta de la subvenció per a les activitats culturals i festes populars, que se li hagi concedit.

Requisits

Tenir concedida una subvenció per activitats culturals i festes populars.

Qui el pot tramitar?

Entitats, associacions o persones físiques a les que se’ls hagi concedit subvenció en matèria d’activitats culturals i festes populars

Periode de l'any en què es pot demanar

A partir que es notifiqui la concessió de subvencions per activitats culturals i festes populars

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

A partir de la recepció de la comunicació de concessió

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Termini de resolució

Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu l’acceptació i/o sol·licitud

 

-El responsable d’àrea de cultura la comprova, verifica i redacta l’informe corresponent

 

-El director del PMSAPM redacta i signa informe i la vicepresidenta primera la diligència de pagament

 

-El Departament d’Intervenció tramita l’ordre de pagament i el departament de Tresoreria l’executa

Responsable

Departament de Cultura

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

 

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

 

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

 

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

 

-L'altra legislació concordant

Normativa local

- Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

 

- Estatuts PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

No aplica

Vies de reclamació

Les que s'indiquin en la convocatòria