DIUMENGE, 25 DE JUNY DE 2017
Escut de l'Ajuntament de Martorell

L'Ajuntament de Martorell convoca per aquest proper dilluns la sessió ordinària del Ple Municipal

16 de febrer de 2017


L'Ajuntament de Martorell celebrarà aquest proper dilluns 20 de febrer, a partir de les 20.00h, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent a aquest mes amb 14 punts a l'ordre del dia. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) o connectant-se a l'streaming del web municipal.


Ordre del dia

 

Part Resolutiva

 

1-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària: 16 de gener de 2017.


Dictàmens de l'Àrea Econòmica, d'Organització i Règim Interior:


2-Proposta d'aprovació de l'autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual relativa a la inversió “Nou pavelló triple esportiu (PAVE-3)”. (EXP. 427/2017-G).


3-Proposta d'aprovació de la sol·licitud de reposició de les places vacants del cos de Policia Local de Martorell. Referides a l'oferta d'ocupació pública de l'exercici 2016. (EXP. 3095/2016-G).


Dictàmens de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat:


4- Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Martorell a l'àmbit del sector P-7 industrual Solvay de Martorell, i aprovació provisional d'aquesta modificació. (EXP. 3024/2016-G).


Dictàmens de l'Àrea de Serveis a les Persones:


5-Prosposta de resolució del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la comissió de govern del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, de data 28 de novembre de 2016, de resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'expedient núm. 2534 (EXP.381/2017-G).


Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:


6-Moció presentada pel grup municipal MM-E pel blindatge constitucional de les pensions.


7-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC perquè Martorell entri a la zona 1 del sistema tarifari integrat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


8-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.


9-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC per demanar la millora urgent dels serveis de salut dels usuaris de l'àrea d'influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.


10-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport al Manifest per la Dignitat de la Pagesia.


11-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC per demanar la construcció d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) a Martorell.


12-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport a la campanya 'Casa nostra és casa vostra'.


13-Moció que presenta el grup municipal PSC-CP sobre la situació de l'atenció sanitària a Catalunya i per al foment de l'atenció primària per millorar el servei que reben els ciutadans.


14-Moció que presenta el grup municipal PSC-CP contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del Protocol de Pobresa Energètica.


Part de control


A-Donar compte de resolucions de l'Alcaldia.


B-Interpel·lacions.


C-Preguntes.


D-Precs.


  • [Imprimeix_Pag2]

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu