Inici >

L'Ajuntament de Martorell, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades. Tota la informació que es recull a www.martorell.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

 

Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a www.martorell.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de www.martorell.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament de Martorell garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 

Deures i obligacions

L'usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer mitjançant una instància signada al Registre General de l'Ajuntament.

L'usuari que faci servir els serveis oferts per www.martorell.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

 

Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.martorell.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Martorell, exposada a l'Avís legal que trobareu al peu del portal.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada al Registre General de l'Ajuntament, tant presencialment com per escrit.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

 

Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Martorell mitjançant el portal www.martorell.cat es produeix sempre en un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l'ús del Software de Servidor Segur (SSL), que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l'usuari i l'Ajuntament, i que, a aquestes dades, no poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el seu navegador (per exemple, quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

 

 

Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de www.martorell.cat, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i pels reglaments que la desenvolupen.