DIMECRES, 19 DE DESEMBRE DE 2018
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Mapa Infoparticipa

L’Ajuntament de Martorell va obtenir el 2017 el reconeixement Infoparticpa a la transparència, atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB; el qual distingeix les pàgines web municipals que s'adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública a partir de 52 indicadors:

 

Bloc 1 - Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? Clica aquí


2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: biografia i/o currículum? Clica aquí 


3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Clica aquí 


4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? Clica aquí

 

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? Clica aquí 


6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?  Clica aquí 


7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? Clica aquí


8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? Clica aquí 


9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa? Clica aquí


10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?  Clica aquí


11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició? Clica aquí 

 

 

Bloc 2 - Com gestionen els recursos col·lectius?

 

12.  Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?  Clica a Ple Municipal Clica a Junta de Govern Local


13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans del govern? Clica aquí


14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions? Clica aquí


15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals? Clica aquí


16. Es publiquen les actes del Ple Municipal? Clica aquí 


17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en la delegació del Ple Municipal? Clica aquí 


18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?  Clica a Pla d’Actuació Municipal (PAM) Clica a Plans i Programes destacats 


19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? Clica aquí 


20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica? Clica a Ordenances i reglaments(inclou les ordenances fiscals vigents) Clica a Projectes normatius en tramitació Clica a Altres disposicions

 

 

Bloc 3 - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 

21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens depenents en el cas d'existir? Clica aquí 


22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? Clica aquí 


23.Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? Clica aquí


24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? Clica aquí

 

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? Clica aquí


26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? Clica a Retribucions Clica a RLT


27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum? Clica aquí


28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? Clica aquí


29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament? Clica aquí


30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? Clica aquí


31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? Clica aquí 


32. Es publiquen les actes de les meses de contractació? Clica aquí 


33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? Clica aquí


34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? Clica aquí


35. Es publica el període mitjà de pagament a proveïdors? Clica aquí


36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? Clica aquí


37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? Clica aquí


38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? Clica aquí

 

 

 

Bloc 4 - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? Clica aquí


40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? Clica aquí 


41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? Clica aquí

 

42. Es dóna informació històrica sobre el municipi? Clica aquí 


43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...? Clica a Situació Clica a Equipaments Clica a Oficines d’atenció Clica a Estadístiques

 

44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes? Clica aquí  


45. Es publica el contacte amb al persona responsable de premsa, informacio i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?  Clica aquí 

 

 

Bloc 5 - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 

46. Es dóna informació al web del reglament de Participació Ciutadana o altres normes relacionades? Clica aquí

 

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials? Clica aquí


48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47? Clica aquí


49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? Clica aquí


50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local? Clica aquí


51. S'ofereix al web la relació dels serveis que presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania? Clica aquí

 

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? Clica a Tràmit de queixes, propostes i suggeriments  Clica a Ajudi'ns a millorar els serveis
  • nou logo blanc

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu