La Bústia ètica és el canal electrònic segur de participació ciutadana que permet a les persones relacionades en l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, informar, de forma anònima (la identitat no serà revelada en cap moment, ni de manera directa ni indirecta) i amb garantia de confidencialitat, sobre accions o omissions de l’Ajuntament de Martorell o dels seus ens dependents que puguin constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu.

 

La persona informadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. En tot moment es té l’opció de trametre la informació de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació o emprant una xarxa d’anonimització com el navegador TOR que és un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a Internet. L'Ajuntament de Martorell i els seus ens dependents garantiran protecció eficaç sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

 

Les informacions adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

  • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació o omissió comunicada.
  • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions. Es recomana que els documents que acompanyin una comunicació es generin en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les seves metadades
  • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l'Ajuntament de Martorell i dels seus ens dependents.
  • No s’admetran les informacions en els següents casos:

1r. Quan els fets relatats estiguin mancats de tota versemblança.

2n. Quan els fets relatats no siguin constitutius d’una infracció del Dret de la Unió Europea, ni d’una infracció penal, ni d’una infracció administrativa greu o molt greu.

3r. Quan la comunicació estigui manifestament mancada de fonament.

 

Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona informadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric que serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació. Mitjançant aquest es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació. En cas de no respondre als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

 

En cas de queixes, consultes i suggeriments l’Ajuntament de Martorell posa a l’abast de la ciutadania altres canals de comunicació.